คณะกรรมการบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รายนาม ตำเเหน่ง
1.  นายฮัว มิน ลิม ประธานกรรมการ
2.  นายเมง เฮง ตัน กรรมการ
3.  นายสตีเวน คิน-ไว โล กรรมการ
4.  นายเซียน โฮ ฟู กรรมการ
5.  นายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์ กรรมการ
6.  นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ กรรมการเเละกรรมการผู้จัดการ
7.  นายนพพล เบี้ยวไข่มุข กรรมการเเละรองกรรมการผู้จัดการ
8.  นายนรรักษ์ จิรชาญชัย กรรมการเเละรองกรรมการผู้จัดการ
9.  นายหยง กวน โคะ กรรมการอิสระ
10.  นายพิทยากร เนาถาวร กรรมการอิสระ

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560