Organic Growth  System คือ ระบบการสอนงานประกันชีวิต สำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าอย่างมั่นคงถาวรในธุรกิจประกันชีวิต
โครงการ Organic Growth ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมธุรกิจประกันชีวิต ที่คร่ำหวอดในธุรกิจนี้เกือบ 40 ปี
Organic Growth เป็นโครงการบริหารจัดการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินโดยมีการฝึกสอนงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาเป็นผู้จัดการตัวแทนฝึกหัด

( Pre-manager) ก่อนที่ได้รับการคัดเลือก แต่งตั้งเป็นผู้จัดการเขต (Area Manager) ในฐานะตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงิน กับบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ

โครงการนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษ รับสมัคร จำนวน 2 รุ่นๆละ 10 ตำแหน่งเท่านั้น

โครงการ Organic Growth จัดการดูแลเป็นพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัทประกันชีวิตชั้นนำ
ผู้ที่ผ่านระบบการคัดเลือก และผ่านการประเมินผล จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

 • ได้รับการส่งชื่อเข้ารับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต โดยมืออาชีพอย่างใกล้ชิดภายใน 90 วัน
 • ภายหลังการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและผ่านขั้นตอนการอบรมครบถ้วนตามหลักสูตร สอบขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตเป็นที่เรียบร้อย หากสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ
 • ได้รับคุณวุฒิ New Star ภายใน 60 วัน ท่านจะได้รับรายได้ตามผลงาน (Incentive) นอกเหนือจากค่าบำเหน็จปกติของการทำหน้าที่ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิต
 • ในระหว่างการอบรม หากผ่านเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 90 วัน จะได้รับค่าฝึกอบรม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,500 บาท
 •  ในระหว่างการอบรม 90 วัน ท่านจะสามารถสร้างรายได้จากผลงานทางการตลาดได้ ภายใต้การดูแลในระบบพี่เลี้ยง (Mentor)

*เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการเข้าสู่ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิตที่ยั่งยืน**
*หากปฏิบัติตามระเบียบจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ท่านจะมีรายได้จากค่าบำเหน็จไม่น้อยกว่าเฉลี่ยเดือนละ 30,000-50,000 บาท ในช่วงระยะเวลา 6-12 เดือน เพื่อรับการเลื่อนตำแหน่งเป็น
ผู้จัดการเขต (Area Manager) ในฐานะตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทประกันชีวิตต่อไป**


คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (โครงการนี้มีแผนการพัฒนาท่านสู่การเป็นนักวางแผนทางการเงิน FA)
 • อายุตั้งแต่ 25 – 40 ปี
 • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • หากผ่านงานทั่วไปมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์งานประกันชีวิตมาก่อน
 • มีความประสงค์ที่จะศึกษางานด้านประกันชีวิต
 • สามารถตัดสินใจเองได้ ในกรณีที่ได้ข้อมูลเพียงพอและพึงพอใจจากการสัมภาษณ์ของระบบ Organic Growth

คุณสมบัติพิเศษส่วนตัวของท่านที่สนใจ

 • ชอบงานอิสระท้าทาย และเห็นโอกาสของความสำเร็จจากการมุ่งมั่นและความสามารถของท่านเอง
 • รายได้กำหนดด้วยตัวท่านเอง (ท่านควรให้โอกาสตนเองเข้ามาหาข้อมูลที่เป็นจริงของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยว่าแตกต่างจาก สหรัฐฯ , ญี่ปุ่น ว่าเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ ?)
 • ความก้าวหน้าที่ไม่ต้องรอการเลื่อนตำแหน่งในระบบงานปกติทั่วไป

หากท่าน สงสัย หรือ สนใจ กรุณาติดต่อเพื่อนัดหมายกับผู้ประสานงานโครงการ Organic Growth 

หรือ

ติอต่อโดยตรงที่ อาจารย์โชติพิสุทธิ์ พัฒนวงศ์  ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาธุรกิจประกันชีวิต 

โทร. 02-632-5866 , 064-265-3456 , 083-490-2307

E-mail : chotepisut.p@philliplife.com