Open/Close Menu ฟิลลิปประกันชีวิต

ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารนำสื่อมวลชนเยี่ยมชม สาขาไอทีเอฟ สีลม ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานภายใต้แนวคิด Workplace Strategy บนพื้นที่ใช้สอย 1,600 ตารางเมตร ย่านใจกลางธุรกิจ โดยจัดสรรพื้นที่การทำงานแบบมีส่วนร่วม (Collaboration) ให้มีพื้นที่เปิดโล่ง (Open Space) พร้อมห้องประชุมส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ณ สาขาไอทีเอฟ สีลม