สารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฟิลลิปประกันชีวิต PhillipLife

สารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อ การลงทุนของภาคเอกชน ในปี 2563  หดตัวร้อยละ -13.9    การส่งออกหดตัวร้อยละ – 9.6  และ การขาดรายได้จากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ  ในระหว่างที่เศรษฐกิจไทยยังไม่กลับเข้าสู่ระดับช่วงก่อนการระบาดของไวรัสโควิด เรายังคงต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย  การว่างงาน   การเข้าสู่ยุคผู้สูงวัย  และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว

ฟิลลิปประกันชีวิต ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดเช่นเดียวกันนั้น  ยังคงยืนหยัดด้วยความแข็งแกร่งและมั่นคง  โดยการเปลี่ยนวิกฤตนี้ ให้เป็น โอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   ซึ่งหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้  คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล  ใหม่ ๆ  เพื่ออำนวยความสะดวก  รวมทั้งตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น  พร้อมส่งมอบบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงิน  ใหม่ๆ  สำหรับแพลตฟอร์มบริการซื้อ – ขาย  กองทุน ผ่านเว็บไซต์ Fund4U   รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อช่วยให้บริษัท ฯ เข้าใจความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในยุควิถีใหม่ ได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสู่การเป็น บริษัทฯ ที่ปรึกษา และ วางแผนทางการเงิน อย่างครบวงจร   โดยสร้างความสมดุลของเบี้ยประกันภัยรับในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งช่องทางตัวแทน  ช่องทางประกันกลุ่ม ช่องทางออนไลน์  และ ช่องทางที่ปรึกษาทางการเงิน FA เพื่อการเติบโตที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้ดำเนินการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตให้เป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ  เพื่อบริการลูกค้าได้มากกว่าตัวแทนที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพียงอย่างเดียว  ที่ปรึกษาทางการเงิน  ฟิลลิปประกันชีวิต  สามารถให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า  ตลอดจนสามารถตอบสนองความจำเป็น และความต้องการด้านประกันชีวิตและการเงินของลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต  สุขภาพการเงินที่ดี  และ ความมั่งคั่งทางการเงินได้อย่างแท้จริง  ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทความคุ้มครอง  ผลิตภัณฑ์ประกันออมทรัพย์  ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เตรียมเกษียณ ผลิตภัณฑ์คุ้มครองทรัพย์สิน  กองทุน และ หลักทรัพย์  ด้วยการผสานความร่วมมือจาก Phillip Capital และ Phillip GI Broker   นอกจากนี้ยังมีแผนการที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นอีกด้วย

สุดท้ายนี้ ในนามของฟิลลิปประกันชีวิต ผมขอขอบคุณลูกค้าที่มีอุปการะคุณ พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนประกันชีวิต  ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจเสมอมา และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านที่มีความศรัทธาในบริษัทฯ มีความร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาองค์กร รวมถึงการมอบความจริงใจในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งที่จะสามารถนำพาให้บริษัทฯเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป