สนใจร่วมงานกับเรา

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

www.philliplife.com

 

ฟิลลิปประกันชีวิต … หนึ่งในกลุ่มบริษัท ฟิลลิปแคปปิตอล จากประเทศสิงคโปร์  ภายใต้โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ที่มีความแข็งแกร่ง และเชี่ยวชาญทางการเงินชั้นนำ ประกอบธุรกิจด้านการรับประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ

ที่มุ่งมั่นในนโยบายของการส่งมอบคุณภาพ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า การจัด

จำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนการพัฒนาระบบงาน และเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมกับการ

มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณค่าที่ดีต่อสังคมไทย   บริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ประจำสำนักงานใหญ่ เพื่อรองรับกับการขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ดังนี้

 

 1. พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)   จำนวน 1   อัตรา  (ด่วน)

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง/ชาย อายุ 30  ปี

2.วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน

3.พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอใช้

4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Power Point

5.มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 1-2 ปี

 ลักษณะงาน 

1.บันทึกบัญชีรับ-จ่าย

2.จัดทำรายการกระทบยอดบัญชี

3.ภงด.50,51 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

4.งบการเงิน , รายงานเพื่อผู้บริหาร

 

2. พนักงานธุรการ (ฝ่ายสินไหมทดแทน)   จำนวน   1   อัตรา  (ด่วน)

คุณสมบัติ 

1.เพศหญิง / ชาย อายุ 23-30  ปี

2.วุฒิปริญญาตรี

3.มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

4.ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม Microsoft Office ได้

 ลักษณะงาน 

1.ทำงานด้านงานธุรการ

2.ฝ่ายสินไหมติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อขอทำสัญญา

 

 

 3. ผู้พิจารณาสินไหม (ฝ่ายสินไหมทดแทน)   จำนวน    1   อัตรา  (ด่วน)

คุณสมบัติ 

1.เพศชาย/หญิง อายุ 25-35

2.ปีวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

3.มีประสบการณ์ด้านการพิจารณาสินไหม

4.ใช้ Microsoft Office ได้

5.พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

 ลักษณะงาน 

1.ทำหน้าที่พิจารณาสินไหม OPD และ IPD

2.อ่านและสรุปประวัติการรักษาอธิบายเหตุผลในการปฏิเสธความคุ้มครอง หรือ ปฏิเสธ Fax Claim ได้

 

4. Assistant Manager/Manager(Actuarial Department )

ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ ผู้จัดการ ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย 

Specification Requirements

 • Bachelor’s Degree or higher, in Actuarial Science , Mathematics, Statistics, Financial
 • Engineering  or related fields.
 • At least 5 years in pricing experience
 • At lease  3 actuarial exams
 • Experience in Deal with OIC
 • Good in programming
 • Able to communicate in English
 • High Responsibility

Job Responsibilities

 • Product Pricing
 • Dealing with OIC
 • Prepare Actuary report, policy wordings.
 • Coordinating with Marketing and Sales team to develop new products.
 • Review sales materials.

 

บริษัทฯ มีเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจประเภทเดียวกัน อาทิ   ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน คู่สมรสและบุตร การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่าง ๆ การฝึกอบรมและพัฒนา วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี รางวัลพนักงานที่ทำงานนาน พร้อมทั้งโอกาสก้าวหน้าในอาชีพและตำแหน่งสูงขึ้นในบริษัทฯ

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติย่อ โดยระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมเอกสาร และรูปถ่ายมาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500   โทร 0-2022-5000 ต่อ 5628, 5629 , 5630
หรือ E-mail : hrd@philliplife.com

ก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกันกับฟิลลิปประกันชีวิต
เรามีสิ่งที่ท้าทายพร้อมโอกาสก้าวหน้าในอาชีพรอทุกท่านอยู่

“ฟิลลิปประกันชีวิต ……หุ้นส่วนที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไป”