รายปี

ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล

      1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต

              1.1  ประวัติบริษัท
           
             1.3  ลักษณะการประกอบธุรกิจ
             1.4   รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สำคัญของบริษัท

              1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท และวิธีการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
                        1.5.1  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
                        1.5.2  วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

        2. กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท

                 
                                 
                 
                 
                 
                            2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
                            2.4.2 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
                            2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
                            2.4.4 คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน
                            2.4.5 คณะกรรมการฟิลลิปชะรีอะฮ์
                            
                            

        3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)

                            
                            

          4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงภัย และการกระจุกตัวของภัย 

           5. มูลค่า วิธีการและสมมติฐานในการประเมินหนี้สิน

            6. การลงทุนของบริษัท

             7. ผลการดำเนินงาน

             8. ความเพียงพอของเงินกองทุน 

             9. งบการเงิน

รายไตรมาส