PhillipLife FA - ฟิลลิปประกันชีวิต PhillipLife

PhillipLife FA

ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต
และ ด้านการเงินมืออาชีพ
Slider

รายได้ไม่จำกัด

ยิ่งขยันมาก รายได้ยิ่งมาก ด้วยแบบประกันที่ ตรงกับความต้องการของตลาด ทำให้สามารถแนะนำผู้มุ่งหวังได้อย่างกว้างขวาง

อิสระด้านอาชีพ

อาชีพตัวแทนประกันชีวิต สามารถบริหารจัดการได้อย่างลงตัว บริหารจัดการเวลาทำงานเองได้ 100%

พัฒนาทีมงาน

สนันสนุนให้ FA มี Multi License เพื่อสร้างความมั่งคั่งด้านทรัพย์สินแกลูกค้าอย่างครอบคลุม

ความก้าวหน้า

โอกาสที่จะก้าวหน้าได้เหมือนกับอาชีพอื่นๆ และยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้มีชีวิตมั่นคง การเงินที่มั่งคั่ง อิสระภาพทางการเงินดั่งที่ตั้งใจ

Slider