ร่วมงานกับเรา - ฟิลลิปประกันชีวิต PhillipLife

ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นครอบครัว PhillipLife
Slider

ค่าตอบแทนดี

ภายใต้โครงสร้างผู้ถือหุ้น ที่มีความแข็งแกร่ง และเชี่ยวชาญทางการเงินชั้นนำ บริษัท มีค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจประเภทเดียวกัน

สถานที่ทำงานดี

ออฟฟิศทันสมัย ใจกลางย่านธุรกิจ ใกล้รถไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม ในการทำงานที่จะเอื้อให้ท่านสามารถใช้ ทักษะ และความสามารถ ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ได้อย่างเต็มที่

พัฒนาบุคคลากร

การฝึกอบรมและพัฒนา ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคน และความก้าวหน้าของบริษัทไปพร้อมกัน

ความก้าวหน้า

เรามุ่งมั่นจริงจังในการช่วยให้บุคลากรของเราทุกระดับสามารถแสดงผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมโอกาสในการก้าวหน้าสู่เป้าหมายในอาชีพของพวกเขา

Slider

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

1.) FRONT-END DEVELOPER
คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สายงานที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Adobe Photoshop, Adobe illustration , Adobe XD
– มีความรู้ความเข้าใจใน HTML, CSS , SCSS, AngularJS2+ , Bootstrap
– มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1-2 ปี หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
– ออกแบบ User Experience สำหรับ Websites และ Mobile
– สร้าง Wireframe Mockup, Prototype เพื่อนำเสนอผลงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.) ผู้จัดการ ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทน
คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 45 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีวุฒิบัตร IC (Investment Consultant)
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ Power Point) ได้ดี
– อบรมหลักสูตรคปภ. ขอรับ-ต่อ 1-3
– พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี
– สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
– เป็นวิทยากรหลักสูตรด้านหลักทรัพย์ (IC License)
– เป็นวิทยากรหลักสูตรด้านผลิตภัณฑ์
– สนับสนุนการเก็บข้อมูลผลผลิตภายหลังการอบรม

3.) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้ Microsoft Office (Word , Excel , Power Point) ได้และหากมีความรู้การใช้โปรแกรมอื่น
ที่จะนำมาใช้ในงานตรวจสอบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ระดับดี
– สามารถเดินทงไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและค้างแรมได้
– มีความสามารถในการประสานงานและมีการสื่อสารที่ดี

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. ออกตรวจสอบสาขาต่างจังหวัด
2. สอบทานเอกสารและกระบวนการทำงานภายในสำนักงานให้เป็นตามคู่มือการปฏิบัติงาน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.) เจ้าหน้าที่ปรึกษาทางการเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
– ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคารหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีใบอนุญาต IC มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงิน
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word, excel , power point ได้
– มีประสบการณ์การขายกองทุนรวม หรือผลิตภัณฑ์ด้านตลาดเงิน/ตลาดทุน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
– คีย์เปิดบัญชี
– สนับสนุนผลิตภัณฑ์ IC/GI
– สนับสนุนฝ่ายขายในการพบลูกค้า ช่วยปิดการขาย
– สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ

5.) Medical Underwriter
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
– พิจารณาใบคำขอเอาประกันชีวิต Med และ Non – Med case

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
– มีประสบการณ์การทำงานในการทำ Underwriter (Medical case) อย่างน้อย 3 ปี
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
– มีความสามารถใช้ Microsoft word / excel พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ระดับปานกลาง-ดี
– มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง ส่ง CV / Resume มาที่ E-mail : hrd@philliplife.com

ติดต่อสอบถามโทร. 0-2022-5000 ต่อ 5628, 5629 , 5630