SookBamNan 90/60

แผนออมเงินเตรียมเกษียณอย่างมั่นใจ ด้วยเงินบำนาญรายปี ต่อเนื่องจนอายุ 90 ปี

sbn

หลักเกณฑ์การรับประกัน

ระยะเวลาของสัญญาถึงปีที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 90 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงปีที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 60 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
อายุที่รับประกันภัย 15 – 58 ปี
การตรวจสุขภาพ
ไม่ต้องตรวจ

ตัวอย่าง การจ่ายผลประโยชน์

ตัวอย่าง การจ่ายผลประโยชน์ แบบสุขบำนาญ 90/60
ผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ 35 ปี ออมเงิน 42,875 บาท จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ 42,875 บาท
รวมเบี้ยประกันภัย (25 ปี) 1,071,875 บาท
เงินบำนาญ ปีละ 77,500 บาท รวม 31 ครั้ง
รวมผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อครบสัญญา

2,402,500 บาท

ลดหย่อนภาษีได้

สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 (เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี) และฉบับที่ 194 (เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้ เพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาท)

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 60 ปี

บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ ตามด้านล่างนี้แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

  1. ร้อยละ 110 ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมใดๆ (ถ้ามี) หรือ
  2. มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

ช่วงระหว่างรับเงินบำนาญ

  1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุ 60 ปี ถึง 90 ปี

รับเงินบำนาญรายปีร้อยละ 15.5 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 90 ปี (ตามการทรงชีพของผู้เอาประกันภัย)

  1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ขณะที่ยังรับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี (ก่อนอายุ 90 ปี)

บริษัทฯ รับรองการจ่ายเงินบำนาญ 15 ปี โดยจะจ่ายเงินเท่ากับจำนวนเงินบำนาญในส่วนที่ยังจ่ายไม่ครบ 15 ปี ให้แก่ผู้รับประโยชน์

ดาวน์โหลดเอกสาร