การเรียกร้องสินไหม - ฟิลลิปประกันชีวิต PhillipLife

การเรียกร้องสินไหม

บริษัทฯ ให้บริการผู้เอาประกันภัยทั้งยามเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ เพียงท่านกรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมฯ ของบริษัทฯ พร้อมแนบหลักฐานเอกสารที่จำเป็น ส่งตรงมาที่สำนักงานใหญ่ หรือผ่านตัวแทนที่ให้บริการ, สาขาของบริษัท และสำนักงานตัวแทน หรือท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร: 02-022-5606, 02-022-5608-5611 โทรสาร: 02-022-5601-2

กรณีเรียกร้องสินไหมสุขภาพ/อุบัติเหตุ และอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับสินไหมทดแทน

ประเภทของการร้องขอ เอกสาร ระยะเวลา
กรณีเรียกร้องสินไหมสุขภาพ/
อุบัติเหตุและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ บริษัทฯ
ได้รับเอกสารครบถ้วน และถูกต้อง

กรณีเรียกร้องสัญญาเพิ่มเติมการสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับสินไหมทดแทน

ประเภทของการร้องขอ เอกสาร ระยะเวลา
กรณีเรียกร้องสัญญาเพิ่มเติม (AI, AX, WP, PB) ไม่เกิน 15 วันทำการ
นับตั้งแต่วันที่ บริษัทฯ
ได้รับเอกสารครบถ้วน
และถูกต้อง
กรณีเรียกร้องสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง (DDS, DDX, CI) ไม่เกิน 15 วันทำการ
นับตั้งแต่วันที่ บริษัทฯ
ได้รับเอกสารครบถ้วน
และถูกต้อง

กรณีเรียกร้องสินไหมทดแทน

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับสินไหมทดแทน

ประเภทของการร้องขอ เอกสาร ระยะเวลา
*กรณีผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิต
(LTPB)
ไม่เกิน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ บริษัทฯได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
*กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
(LIFE)
ไม่เกิน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ บริษัทฯได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
* กรณีเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติต้อง
แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

อนึ่ง กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทฯ ชดเชยให้ตามกรมธรรม์ ประกันภัยไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจขยายออกไปได้ตามความจำเป็น เนื่องจากบริษัทฯ อาจต้องทำการตรวจสอบหรือ รวบรวมเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
ภาระในการพิสูจน์ว่า การเรียกร้องเพื่อให้บริษัทฯ ชดใช้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ ประกันภัย เป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม  ในการนี้ผู้เอาประกันภัยหรือ ผู้รับผลประโยชน์ต้องให้ข้อเท็จจริง และให้ความสะดวกแก่บริษัทฯ ตามสมควร

ไม่เกิน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ บริษัทฯได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

บริการไม่ต้องสำรองจ่าย

การใช้สิทธิรักษาพยาบาลผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยวิธีแฟ็กซ์เคลม (FAX CLAIM)

แฟ็กซ์เคลม (Fax Claim) คือบริการด้านการรักษาพยาบาล ที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายฟิลลิปประกันชีวิต โดยท่านไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยทางโรงพยาบาลจะดำเนินการเก็บค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ได้รับความคุ้มครอง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ จากบริษัทฯ โดยตรง (ยกเว้นส่วนที่นอกเหนือจากความคุ้มครองเท่านั้น) การใช้สิทธิรักษาพยาบาลผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยวิธีแฟ็กซ์เคลม (Fax Claim) เปิดให้บริการแก่ท่านทุกวันไม่มีวันหยุด โดยวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 19.00 น.  วันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

เงื่อนไขการใช้สิทธิโครงการประกันสุขภาพแฟ็กซ์เคลม(Fax Claim)


ขั้นตอนการใช้บริการแฟ็กซ์เคลม (Fax Claim)

เมื่อต้องการใช้บริการแฟ็กซ์เคลม (Fax Claim) ผู้เอาประกันต้องแจ้งความประสงค์กับโรงพยาบาลคู่สัญญากับ บริษัทฯ