บริษัทฯ ให้บริการผู้เอาประกันภัยทั้งยามเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ เพียงท่านกรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมฯ ของบริษัทฯ พร้อมแนบหลักฐานเอกสารที่จำเป็น ส่งตรงมาที่สำนักงานใหญ่ หรือผ่านตัวแทนที่ให้บริการ, สาขาของบริษัท และสำนักงานตัวแทน หรือท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร: 02-022-5606, 02-022-5608-5611 โทรสาร: 02-022-5601-2

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับสินไหมทดแทน


 • กรณีเรียกร้องสินไหมสุขภาพ/อุบัติเหตุ และอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับสินไหมทดแทน

  ประเภทของการร้องขอ เอกสาร ระยะเวลา
  กรณีเรียกร้องสินไหมสุขภาพ/
  อุบัติเหตุและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
  ไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ บริษัทฯ
  ได้รับเอกสารครบถ้วน และถูกต้อง

 • กรณีเรียกร้องสัญญาเพิ่มเติมการสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

  ประเภทของการร้องขอ เอกสาร ระยะเวลา
  กรณีเรียกร้องสัญญาเพิ่มเติม (AI, AX, WP, PB) ไม่เกิน 15 วันทำการ
  นับตั้งแต่วันที่ บริษัทฯ
  ได้รับเอกสารครบถ้วน
  และถูกต้อง
  กรณีเรียกร้องสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง (DDS, DDX, CI) ไม่เกิน 15 วันทำการ
  นับตั้งแต่วันที่ บริษัทฯ
  ได้รับเอกสารครบถ้วน
  และถูกต้อง

 • กรณีเรียกร้องสินไหมทดแทน

  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับสินไหมทดแทน

  ประเภทของการร้องขอ เอกสาร ระยะเวลา
  *กรณีผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิต
  (LTPB)
  ไม่เกิน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ บริษัทฯได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
  *กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
  (LIFE)
  ไม่เกิน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ บริษัทฯได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
  * กรณีเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติต้อง
  แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

       อนึ่ง กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทฯ ชดเชยให้ตามกรมธรรม์ ประกันภัยไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจขยายออกไปได้ตามความจำเป็น เนื่องจากบริษัทฯ อาจต้องทำการตรวจสอบหรือ รวบรวมเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
  ภาระในการพิสูจน์ว่า การเรียกร้องเพื่อให้บริษัทฯ ชดใช้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ ประกันภัย เป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม  ในการนี้ผู้เอาประกันภัยหรือ ผู้รับผลประโยชน์ต้องให้ข้อเท็จจริง และให้ความสะดวกแก่บริษัทฯ ตามสมควร

  ไม่เกิน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ บริษัทฯได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

 • บริการไม่ต้องสำรองจ่าย

  การใช้สิทธิรักษาพยาบาลผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยวิธีแฟ็กซ์เคลม (FAX CLAIM)

  แฟ็กซ์เคลม (Fax Claim) คือบริการด้านการรักษาพยาบาล ที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายฟิลลิปประกันชีวิต โดยท่านไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยทางโรงพยาบาลจะดำเนินการเก็บค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ได้รับความคุ้มครอง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ จากบริษัทฯ โดยตรง (ยกเว้นส่วนที่นอกเหนือจากความคุ้มครองเท่านั้น) การใช้สิทธิรักษาพยาบาลผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยวิธีแฟ็กซ์เคลม (Fax Claim) เปิดให้บริการแก่ท่านทุกวันไม่มีวันหยุด โดยวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 19.00 น.  วันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

  เงื่อนไขการใช้สิทธิโครงการประกันสุขภาพแฟ็กซ์เคลม(Fax Claim) กรมธรรม์ประเภทสามัญ (OB)


  ขั้นตอนการใช้บริการแฟ็กซ์เคลม (Fax Claim)

  เมื่อต้องการใช้บริการแฟ็กซ์เคลม (Fax Claim) ผู้เอาประกันต้องแจ้งความประสงค์กับโรงพยาบาลคู่สัญญากับ บริษัทฯ

การเรียกร้องสินไหม

บริการด้านกรมธรรม์

โรงพยาบาลในเครือข่าย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อสอบถาม

ช่องทางการชำระเบี้ย