ช่องทางการชำระเบี้ยประกัน - ฟิลลิปประกันชีวิต PhillipLife

ช่องทางการชำระเบี้ยประกัน

.

1. ชำระผ่านตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท

โดยท่านจะต้องขอตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตก่อนชำระเงินทุกครั้ง และเมื่อท่านได้ชำระเงินแล้ว จะต้องเรียกใบรับเงินชั่วคราว จากตัวแทนประกันชีวิต เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินด้วยทุกครั้ง กรุณาปฏิเสธการชำระเงินใดๆ หากตัวแทนประกันชีวิต ไม่แสดงใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

2. ชำระผ่านสาขาบริษัท สำนักงานตัวแทน สำนักงานใหญ่

เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-022-5000  โทรสาร  02-022-5500
Email phillipcare@philliplife.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30 – 17.00 น.

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในทุกการติดต่อของลูกค้า “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานการบริการให้แก่ผู้เอาประกันทุกท่าน โดยท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการ หรือติดต่อสอบถามปัญหา และข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตได้ทุกวันทำการ โทรศัพท์ Call Center : 02-022-5800 โทรสาร : 02-022-5810

3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

โดยใช้ใบแจ้งชำระเงินที่ธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้ (กรณีที่ไม่ได้รับ สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านอีกครั้ง) ท่านไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ

.4. ชำระผ่านจุดบริการรับชำระ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

โดยใช้ใบแจ้งชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้ (กรณีที่ไม่ได้รับ สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านอีกครั้ง) ท่านไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ

7-11 เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ไม่เกิน  49,000 บาท tw  AIS & Telewiz  ไม่เกิน 50,000 บาท
tesco Tescolotus ไม่เกิน 49,000 บาท ps ที่ทำการไปรษณีย์ ไม่เกิน 50,000 บาท

 

.5. ชำระด้วยการหักบัญชีธนาคาร

ด้วยวิธีนี้ ท่านจะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อให้ความยินยอมในการหักบัญชีธนาคารของท่าน และนำมาชำระ เบี้ยประกันชีวิตโดยอัตโนมัติ บัญชีธนาคารที่สามารถขอใช้บริการได้ โดยท่านจะต้องยื่นแบบฟอร์ม หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก ต่อบริษัทฯ เพื่อแจ้งต่อธนาคารในการหักบัญชีของท่านเพื่อชำระเบี้ยประกันภัย

.6. ชำระด้วยเช็ค ดราฟท์ ธนาณัติ

ท่านสามารถชำระด้วยเช็ค ดราฟท์ ธนาณัติ โดยสั่งจ่ายในนาม “บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” และขีดคร่อม “หรือผู้ถือ” หรือ (A/C Payee Only) และระบุเลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย และระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้เอาประกันไว้ที่ ด้านหลังเช็ค โดยนำมาชำระที่สาขาบริษัทฯ สำนักงานตัวแทน หรือสำนักงานใหญ่