การรับบริการเกี่ยวกับกรมธรรม์ - ฟิลลิปประกันชีวิต PhillipLife

การรับบริการเกี่ยวกับกรมธรรม์


โดยยื่นคำร้องฯ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ผ่านตัวแทนประกันชีวิต สาขา หรือสำนักงานของบริษัทฯ

 

การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอรับสิทธิตามกรมธรรม์

ประเภทการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เอกสารที่ใช้

ระยะเวลาดำเนินการ

ชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์/ผู้ชำระเบี้ย 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์  2. กรมธรรม์

3. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ไม่เกิน 3- 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
เปลี่ยนแปลงที่ติดต่อ 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์      2. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนา) ไม่เกิน 3- 7 วัน นับต้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
เปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์  2. กรมธรรม์

3. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (รับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน และผู้รับประโยชน์

ไม่เกิน 3- 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
เปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกัน 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์  2. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ ติดต่อตัวแทนผู้ให้บริการ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อขอทราบจำนวนเบี้ยประกันอัตราใหม่ และให้คำแนะนำในการขอเปลี่ยนแปลง’งวดการชำระ

ไม่เกิน 3- 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน (ดำเนินการเปลี่ยนแปลงงวดการชำระภายในผ่อนผัน 31 วัน)
ออกกรมธรรม์ฉบับแทนสูญหาย 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์  2. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. ใบแจ้งความ

4. ค่าธรรมเนียมออกกรมธรรม์ 200 บาท

หมายเหตุ ใบแจ้งความผู้เอาประกันต้องเป็นผู้แจ้งด้วยตนเอง พร้อมระบุรายละเอียดเลขที่กรมธรรม์

ไม่เกิน 3- 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
แก้ไขวัน เดือน ปีเกิด / อายุ 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์  2. กรมธรรม์

3. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน(รับรองสำเนาถูกต้อง)

ไม่เกิน 3- 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
เปลี่ยนแปลงอาชีพ 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์  2. กรมธรรม์

3. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ แจ้งรายละเอียดอาชีพปัจจุบันที่ทำอยู่ ลักษณะงานที่ทำโดยละเอียด พร้อมตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ

ไม่เกิน 3- 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
ซื้อสัญญาเพิ่มเติม 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์  2. กรมธรรม์

3. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง)

4. หนังสือรับรองสุขภาพ แถลงสุขภาพส่วนที่1 และ3

หมายเหตุ ติดต่อตัวแทนผู้ให้บริการ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อขอทราบจำนวนเบี้ยอัตราใหม่ และให้คำแนะนำในการขอซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่เกิน 3- 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์และบริษัทรับเอกสารครบถ้วน(แจ้งขอซื้อสัญญาเพิ่มเติม ก่อนครบชำระเบี้ย 30 วัน)

หมายเหตุ สัญญาเพิ่มเติมสามารถขอซื้อได้ ณ.วันครบรอบปีกรมธรรม์

ยกเลิก/ลดจำนวนเอาประกัน สัญญาเพิ่มเติม 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์  2. กรมธรรม์

3. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนา)

ไม่เกิน 3- 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน (ดำเนินการขอยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมภายในผ่อนผัน 31 วัน)
ชำระเบี้ยประกันหักผ่านบัญชีธนาคาร 1. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร2. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร(รับรองสำเนาถูกต้อง) ที่มีชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี ประเภทสะสมทรัพย์/ออมทรัพย์

หมายเหตุ สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน

**กรณีเป็นกรมธรรม์ผู้เยาว์ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชน และสมุดบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง

ไม่เกิน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้งยืนยันความถูกต้องสามารถหักบัญชีได้จากธนาคาร
ตัดชำระเบี้ยประกันผ่านบัญชีบัครเครดิต 1. หนังสือยินยอมชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต2. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาหน้าบัตรเครดิต(รับรองสำเนาถูกต้อง)

ไม่เกิน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
ระบุ หรือ เปลี่ยนแปลง วิธีรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 1. คำร้องขอระบุ/เปลี่ยนแปลงวิธีขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์2. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร(รับรองสำเนาถูกต้อง) ที่มีชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี ประเภทสะสมทรัพย์/ออมทรัพย์

ไม่เกิน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
ยกเลิกชำระเบี้ยประกันหักผ่านบัญชีธนาคารยกเลิกตัดชำระเบี้ยประกันผ่านบัญชีบัตรเครดิต 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์2. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ระบุในคำร้องขอเปลี่ยนแปลงช่องอื่นๆ ขอยกเลิกชำระเบี้ยประกันหักผ่านบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต เลขที่บัญชี/บัตรเครดิต  ชื่อเจ้าของบัญชี/บัตรเครดิต

ไม่เกิน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่บริ

 

 

การร้องขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์

ประเภทการขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์

เอกสารที่ใช้

ระยะเวลาดำเนินการ

เปลี่ยนเป็นการประกันแบบขยายเวลา 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์  2. กรมธรรม์

3. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ ต้องเป็นกรมธรรม์ที่บริษัทรับประกันในอัตราเบี้ยปกติ(Standard)

ไม่เกิน 3- 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและอายุกรมธรรม์เต็มงวดที่ชำระเบี้ยประกันมา
เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์  2. กรมธรรม์

3. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง)

ไม่เกิน 3- 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและอายุกรมธรรม์เต็มงวดที่ชำระเบี้ยประกันมา
การเวนคืนกรมธรรม์ 1. คำร้องขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต2. กรมธรรม์

3. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง)

4. แบบฟอร์มอนุรักษ์กรมธรรม์สำหรับตัวแทนและเจ้าหน้าที่สาขา

หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถมายื่นเวนคืนกรมธรรม์ด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ(ด้านหลังคำร้องขอเวนคืนกรมธรรม์) แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และรับรองสำเนาถูกต้อง

ไม่เกิน 7- 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
ขอต่ออายุกรมธรรม์ 1. หนังสือรับรองสุขภาพ2. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ

1. ติดต่อตัวแทนผู้ให้บริการ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อขอทราบจำนวนเบี้ยประกันที่จะชำระในการขอต่อสัญญา และขอคำแนะนำอื่นๆ

2. กรมธรรม์ที่ต่อสัญญาได้ ต้องขาดอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ

ไม่เกิน 3- 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน

 

 

 

 

 

 

การกู้เงินตามกรมธรรม์ และการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

กู้เงินและการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

เอกสารที่ใช้

ระยะเวลาดำเนินการ

กู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต 1. คำร้องขอกู้เงินกรมธรรม์ประกันชีวิต2. สัญญากู้เงินกรมธรรม์ประกันภัย

3. กรมธรรม์

4. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถมายื่นกู้ด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ(ด้านหลังคำร้องขอกู้เงิน) แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และรับรองสำเนาถูกต้อง

ไม่เกิน 7- 10 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ บริษัทส่งเช็ค หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกัน ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ครบจ่ายเงินส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกัน หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เอาประกัน
เงินครบกำหนดสัญญากรมธรรม์ บริษัทส่งเช็ค หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกัน ไม่เกิน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ครบจ่ายเงินส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกัน หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เอาประกัน
เงินปันผลตามกรมธรรม์ บริษัทส่งเช็ค หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้เอาประกัน ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ครบจ่ายเงินส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกัน หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เอาประกัน