SookBumNan 85/14

แผนออมเงินเตรียมเกษียณอย่างมั่นใจ ด้วยเงินบำนาญรายปี ต่อเนื่องจนอายุ 85 ปี

sukmongkol

 

ลดหย่อนภาษีได้

สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 (เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี) และฉบับที่ 194 (เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้ เพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาท)

ดาวโหลดเอกสาร

หลักเกณฑ์การรับประกัน

ระยะเวลาของสัญญาถึงปีที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 85 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัย 14 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
อายุที่รับประกันภัย 15 ปี – 46 ปี
 การตรวจสุขภาพ  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 60 ปี

บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ ตามด้านล่างนี้แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

  1. ร้อยละ 110 ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมใดๆ (ถ้ามี) หรือ
  2. มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

ช่วงรับเงินบำนาญ

  1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุ 60 ปี ถึง 85 ปี

รับเงินบำนาญรายปีร้อยละ 12 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 85 ปี (ตามการทรงชีพของผู้เอาประกันภัย)

  1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ขณะที่ยังรับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี (ก่อนอายุ 85 ปี)

บริษัทฯ รับรองการจ่ายเงินบำนาญ 15 ปี โดยจะจ่ายเงินเท่ากับจำนวนเงินบำนาญในส่วนที่ยังจ่ายไม่ครบ 15 ปี ให้แก่ผู้รับประโยชน์