SukMongKol 90/5

แผนการออมที่หลากหลายผลประโยชน์ ทั้งเงินใช้จ่ายรายปี เงินบำนาญยาวนาน จนถึงอายุครบ 89 ปี พร้อมความคุ้มครองสูงตลอดสัญญา

sukmonkol905

sukmonkol905

ลดหย่อนภาษีได้

สามารถ หักลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172

ดาวโหลดเอกสาร

หลักเกณฑ์การรับประกัน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
ระยะเวลาความคุ้มครอง 90 ปี
อายุที่รับประกันภัย 1 วัน – 53 ปี

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

กรณีมีชีวิต
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี รับเงินคืนปีละ 2.25%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 61-89 ปี รับเงินคืนเริ่มต้นที่ 10%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและเพิ่มขึ้นปีละ 0.5%จำนวนเงินเอาประกันภัย
ครบสัญญา บริษัทฯ จ่าย 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   
กรณีเสียชีวิต
1.บริษัทฯจะจ่ายจำนวนที่มากที่สุดในจำนวนต่อไปนี้
200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ
2.มูลค่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
3.กรณีดังต่อไปนี้
3.1.เบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีสะสมตามจริง(1) สำหรับผู้เอาประกันที่เริ่มทำประกันและ มีอายุระหว่าง 0-40 ปี
3.2.เบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีสะสมตามจริง(1)หัก 10% ของเงินบำนาญที่รับมาแล้วสำหรับผู้เอาประกันที่เริ่มทำประกันและมีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป
(1)เบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีสะสมตามจริง คำนวณจากเบี้ยประกันภัยรายปีมาตรฐานที่จ่ายตามจริง ไม่รวม ดอกเบี้ย เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมใดๆและส่วนลดเบี้ยประกันภัย(ถ้ามี)