บริษัทฯ ขออภัยที่ต้องปิดให้บริการ การแจ้งความประสงค์ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการประกันสุขภาพ
เนื่องจากบริษัทฯ ต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้กรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 นี้


สำหรับท่านที่ต้องการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการประกันสุขภาพ แต่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน website นี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 – 31 มกราคม 2562 ภายในเวลา 24.00 น. โดยบริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูล และดำเนินการส่งข้อมูลเพิ่มเติมนี้ ตามขั้นตอนที่กรมสรรพากรกำหนด
ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งท่านจะสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการประกันสุขภาพได้ หลังจากที่กรมสรรพากรได้บันทึกข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว
( การส่งข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรที่ http://www.rd.go.th/publish/60621.0.html )

  • คลิกดู หนังสือประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่315)