สำหรับผู้เอาประกันภัยที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับการทำประกันสุขภาพ

ตามที่จ่ายจริง หรือไม่เกิน 15,000 บาท ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315)

ท่านจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทประกัน เพื่อส่งข้อมูลทางอิเลกทรอนิกส์ ให้กับกรมสรรพากร

โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ฯ ต่อบริษัทฯ ตาม Link ข้างล่างนี้ และส่งถึงบริษัทฯ

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 นี้ เพื่อบริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลส่งกรมสรรพากร

ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 ต่อไป

  • คลิกดู หนังสือประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่315)