สำหรับผู้เอาประกันภัยที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับการทำประกันสุขภาพ

ตามที่จ่ายจริง หรือไม่เกิน 15,000 บาท ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315)

ท่านจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทประกัน เพื่อส่งข้อมูลทางอิเลกทรอนิกส์ ให้กับกรมสรรพากร

โดยท่านสามารถแจ้ง หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ และให้ความยินยอมด้วยการทำรายการ Online ด้วยตนเอง

หรือ Download แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ฯ และกรอกแบบฟอร์มฯ ดังกล่าว ส่งถึงบริษัทฯ

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 นี้ เพื่อบริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลส่งกรมสรรพากร

ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 ต่อไป

  • คลิกดู หนังสือประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่315)