นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการรักษาความลับและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้สมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต ผู้บริหารงานขายประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ผู้แนะนำการลงทุน ที่ปรึกษาการเงิน และพนักงาน จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล

1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ผู้ที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และรวมถึงผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ เชิญชวน ชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการให้ทำประกันภัยกับบริษัท และให้รวมถึงผู้ขอเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ ผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ที่ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย แล้วแต่กรณี ตลอดจนผู้ใช้บริการเว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ และให้รวมถึงผู้สมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต ผู้บริหารงานขายประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ผู้แนะนำการลงทุน ที่ปรึกษาการเงิน และพนักงาน

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สถานภาพ ที่อยู่อาศัย ศาสนา อาชีพ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ชื่อผู้ใช้อีเมล หรือบรรดาที่มีชื่อของบุคคลนั้น หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้รู้ตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือรูปถ่าย ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากหน่วยงานราชการ

2.2 ข้อมูลด้านสุขภาพ ได้แก่ ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ที่แสดงออกมาในรูปเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการตามกฎหมายและเป็นธรรมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการสมัครทำประกันชีวิต การลงทะเบียน การกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก การสมัครรับข่าวสารต่างๆ การทำธุรกรรมใดๆกับบริษัทฯ การเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้สมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ที่ปรึกษาการเงิน หรือจากการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ ตลอดจนการสมัครงาน การทำสัญญาจ้างงาน การทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนประกันชีวิต สัญญาผู้บริหารงานขายประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต สัญญาแต่งตั้งผู้แนะนำการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

 

4. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

4.1 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

4.1.1 เพื่อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดำเนินการเกี่ยวกับคำขอเอาประกันภัย หรือธุรกรรมต่างๆ ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นต่อบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณารับประกันภัย การดำเนินการและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย การจัดเก็บเบี้ยประกันภัยและหนี้สินอื่นๆ (ถ้ามี) การตรวจสอบ การวิเคราะห์ การประมวลผล การจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงการต่ออายุการเปลี่ยนแปลงแก้ไข การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย และการประกันภัยต่อที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการใช้ข้อมูลธุรกรรมการลงทุนภายใต้บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

4.1.2 เพื่อดำเนินการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และส่งมอบบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ

4.1.3 เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ตามกฎหมาย

4.1.4 เพื่อดำเนินการสอบทาน ตรวจสอบ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้รับจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เช่น โรงพยาบาล และหน่วยงานทางการแพทย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ

4.1.5 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหลังการขายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการให้บริการติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหา แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เช่น การบริการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย หรือการตอบข้อซักถาม เป็นต้น

4.1.6 เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัย

4.1.7 เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

4.1.8 เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่กล่าวมาข้างต้น

4.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต ผู้บริหารงานขายประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ผู้แนะนำการลงทุน ที่ปรึกษาการเงิน และพนักงาน

4.2.1 เพื่อการพิจารณารับสมัครสอบ การประกาศผลการสอบ การส่งผลการสอบ การจัดทำสถิติการสอบ การตัดสิทธิการสมัครสอบกรณีทุจริตหรือมีส่วนร่วมในการทุจริตการสอบ การออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และเพื่อประโยชน์ต่อการประกันชีวิตและประชาชน

4.2.2 เพื่อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครงาน การทำสัญญา จ้างงาน การทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต การทำสัญญาแต่งตั้งผู้แนะนำการลงทุน

4.2.3 เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น หรือผลตอบแทนอื่นๆที่บริษัทฯ ให้เนื่องจากการปฎิบัติงาน ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ

4.2.4 เพื่อใช้ในสอบสวนทางวินัยกรณีบริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ

4.2.5 เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

4.2.6 เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ตามกฎหมาย

4.2.7 เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่กล่าวมาข้างต้น

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด และตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยเจ้าหน้าที่และส่วนงานดังกล่าวต้องผ่านการอบรมและต้องเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างดี

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ ตัวแทนประกันชีวิต ผู้บริหารงานขายประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ผู้แนะนำการลงทุน ที่ปรึกษาการเงิน พนักงาน บริษัทประกันภัยต่อ บริษัทในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน พันธมิตรทางธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมประกันชีวิตไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สถานพยาบาลที่ให้บริการกับผู้เอาประกัน และ/หรือ คู่สัญญากับบริษัทฯ สำนักงานประกันสังคม ศูนย์การจัดการสอบตัวแทนประกันชีวิต และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะติดต่อขอรับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

 

6. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะคำนึงถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางเป็นสำคัญ เว้นแต่การส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

 

7. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งข้อมูลทุกขั้นตอน

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่มีนิติสัมพันธ์ และจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปอีกเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันเลิกสัญญาประกันภัย หรือนับแต่วันที่บริษัทปฏิเสธการรับประกันภัย หรือนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมกับบริษัทฯ หรือนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน สัญญาแต่งตั้งตัวแทนประกันชีวิต สัญญาผู้บริหารงานขายประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต สัญญาแต่งตั้งผู้แนะนำการลงทุน หรือนับแต่วันที่บริษัทฯ ปฏิเสธการทำสัญญาจ้างงานหรือปฏิเสธการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนประกันชีวิต สัญญาผู้บริหารงานขายประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต สัญญาแต่งตั้งผู้แนะนำการลงทุน หรือนับแต่วันที่ประกาศผลสอบตัวแทนประกันชีวิตครั้งล่าสุด หรือนับแต่วันหรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เป็นต้น

 

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

8.2 สิทธิในการเข้าถึงหรือขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม

8.3 สิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

8.4 สิทธิในการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

8.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

8.6 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เว้นแต่ไม่สามารถกระทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือสภาพทางเทคนิคไม่เปิดช่องให้กระทำได้ หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธินั้นจะเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

8.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

8.8 สิทธิในการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องขอไม่เกิน 30 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

 

9. ผลการเพิกถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวบริษัทฯ มีอำนาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมายอื่น

การใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัย หรือการให้บริการผู้ถือกรมธรรม์ หรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หรือการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย และส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย และ/หรือสัญญาในการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมได้ ตลอดจนการสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต การทำสัญญาจ้างงาน การทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนประกันชีวิต การทำสัญญาผู้บริหารงานขายประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต สัญญาแต่งตั้งผู้แนะนำการลงทุน

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น

 

10. กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการอื่นของบริษัทฯ ที่คิดว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมีสิทธิยกเลิกความยินยอมในการรับข่าวสารได้ทุกเมื่อตามช่องทางที่ได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

ในการใช้งานระบบสมาชิกสะสมแต้ม บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการสะสมแต้ม บันทึกประวัติการเข้าเป็นสมาชิก บันทึกการแลกแต้มสะสม หรือเพื่อยืนยันตัวตนในการใช้งานระบบ ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิยกเลิกความยินยอมเพื่อใช้ระบบสมาชิกสะสมแต้มได้

 

11. การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ผ่าน Web Browser ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้บริการเว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ ของบริษัทฯ และติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยหากมีการใช้คุกกี้ก็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะออกจาก Web browser หรือจนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะทำการลบ คุกกี้นั้นเสียหรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป

การใช้คุกกี้จะทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ มากขึ้น เพราะคุกกี้จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลหรืออนุญาตให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงบริการบางอย่างได้ เช่น การแจ้งหรือส่งคำสั่งให้กับบริษัทฯ ดำเนินการ การสอบถามข้อมูลกรมธรรม์ หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนตัว เช่น รหัสผ่าน (Password), E-mail Address, Mobile Phone เป็นต้น

2. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทฯ และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละรายตามความเหมาะสม

3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมากที่สุด

4. เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัทฯ

 

12. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัทฯ และการใช้งาน website ของบริษัทฯ เท่านั้น หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้กด link ไปยัง website อื่น โดยผ่านช่องทางใน website ของบริษัทฯ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากบริษัทฯ

 

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าของข้อมูลส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยทั่วกัน

 

14. ช่องทางการติดต่อ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้ในประกาศบริษัท

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า