ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสำคัญอย่างไร ?

 

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และความตระหนักการให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และยังคงคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

 

แผนผังผู้มีส่วนใดส่วนเสีย

ผู้ถือหุ้น:

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ลูกค้า:

บริษัทฯ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางโดยสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า เพื่อให้มีหลักประกันและความคุ้มครองที่สอดคล้องกับความต้องการในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมช่วยเสริมสร้างความยั่งยืน โดยคำนึงถึงภาระผูกพันของบริษัทฯ ต่อผู้เอาประกันภัย รวมถึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านบริการ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

ภาครัฐ:

บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

คู่แข่งทางการค้า:

บริษัทฯ จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

คู่ค้า :

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ตามเงื่อนไขการค้า และปฏิบัติตามสัญญา โดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต

 


กิจกรรมเพื่อสังคม


ด้านการศึกษา

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคแก่ ซูมัยยะห์ หะยีอาแว ผู้แทนจากมูลนิธิอบูฮูร็อยเราะห์  เป็นผู้รับมอบฯ  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนและมีความประพฤติดีซึ่งมีฐานะยากจนในพื้นที่ภาคใต้ กรุงเทพฯและปริมณฑล ทั้งนี้ บริษัทฯมุ่งเน้นมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนของชาติในอนาคต ณ มูลนิธิอบูฮูร็อยเราะ จ.นราธิวาส

ด้านสุขภาพ

 

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 187,090 บาท เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เงินจำนวนดังกล่าวฯ ได้รับการบริจาคจากคณะผู้บริหารและพนักงาน ตัวแทนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ Double The Gift

ด้านความเป็นอยู่

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านการตลาดของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ส่งมอบ “ถุงมีสติ” จำนวน 1,000 ถุง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ในโอกาสเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มให้พนักงาน สร้างความเชื่อมั่น ในสถานการณ์โควิด-19

บริษัท  ฟิลลิปประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน) จัดโครงการฉีควัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มที่2 ให้แก่ผู้บริหาร  พนักงาน  โดยได้รับความร่วมมือจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่  ความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่น  สร้างความไว้วางใจต่อลูกค้า  ผู้ถือกรมธรรม์ ผู้มาติดต่อ  และประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับบริการด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงได้ตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยสุขภาพทุกท่านเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ

 


กิจกรรมภายในองค์กร

ต่อไปนี้คือโครงการริเริ่มระยะยาวที่เรามีความเชื่อว่าจะส่งเสริมความยั่งยืนต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อมของเรา


 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความไว้วางใจและความรับผิดชอบร่วมกัน 

การให้บริการลูกค้าในด้านบริการทางการเงินมาตั้งแต่ปี 2518 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทฟิลลิป แคปิตอล เรารับรู้และเข้าใจดีว่าการได้รับความไว้วางใจมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเรา รวมทั้งลูกค้าและพนักงานเพื่อสร้างความไว้วางใจนี้ทั่วทั้งองค์กร เป้าหมายหลักของเราคือมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องสำหรับความรับผิดชอบร่วมกันโดยที่เป็นค่านิยมหลักของเรา 

ค่านิยมหลักของเราคือ “เราจะเป็นผู้ดูแลทุกข์สุขในทุกเรื่อง” เรามุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นดีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำสิ่งที่ถูกต้อง 

เราทำสิ่งนี้โดยมีกรอบการทำงานเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ นอกจากนี้เรายังมีกระบวนการของค่ายฐานที่เรารายงานเกี่ยวกับโครงการของเราเองและความคืบหน้าในการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบร่วมกัน 

  

สู่การเป็นสำนักงานไร้กระดาษ – ลดการใช้กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม

เราเริ่มการรณรงค์เพื่อกำจัดกระดาษทั้งหมด เว้นแต่จะเป็นภาคบังคับภายในปี 2023 ระบบนี้ใช้แนวคิดในการลดการใช้กระดาษโดยตรงเพื่อลดการเผยแพร่เอกสาร และลดพื้นที่จัดเก็บจากพื้นที่สู่กระบวนการดิจิทัลของสำนักงานที่ไร้กระดาษอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ การสร้างนโยบายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ให้กับลูกค้าคือการลดการใช้กระดาษและเพิ่มความเร็วในการรับนโยบาย ยิ่งไปกว่สนั้น ยังอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บนโยบายเป็นข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัย การมีการทำงานแบบไร้กระดาษยังช่วยให้ข้อมูลรวดเร็ว ซึ่งช่วยปรับปรุงบริการที่เราสามารถมอบให้กับลูกค้าได้อย่างลื่นไหล

 

สู่การเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และช่องทางที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า

เรากำลังเปลี่ยนจากบริษัทช่องทางเดียว (ตัวแทนการขาย) ไปสู่บริษัทหลายช่องทาง (ออนไลน์, โบรกเกอร์, ธุรกิจสู่ธุรกิจ, หุ้นส่วน, บริการวางแผนทางการเงิน) เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสิ่งที่ลูกค้าต้องการและต้องการ เรายังสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีจุดประสงค์เพื่อความมั่นคงและการลงทุน 

 

เพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จ ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกระดับ บริษัทฯ จึงได้จัดอบรมพนักงานในสาขาต่างๆ โดยพัฒนาทักษะให้กับพนักงานปัจจุบันเพื่อส่งต่อคุณค่าสู่องค์กรภายใต้กรอบการพัฒนาทักษะและโอกาสก้าวหน้าตลอดเส้นทางอาชีพของพนักงาน

 

Block
ประวัติความเป็นมา
วัฒนธรรมองค์กร
ผู้บริหาร
รับผิดชอบต่อสังคม
ร่วมงานกับเรา
ข้อมูลทางการเงิน
กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า