โปร เซฟวิ่ง 10/5 - ฟิลลิปประกันชีวิต PhillipLife

โปร เซฟวิ่ง 10/5

ProSaving10-5_New

หมายเหตุ

1. เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172)
2. ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จาก กรมธรรม์ประกันภัย
3. การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัท
4.การตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย  (Free look) ผู้เอาประกันภัย หากตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย แล้วพบว่าข้อกำหนดการ จ่ายผลประโยชน์หรือเงื่อนไขอื่นใดขัดกับเจตนาหรือผิดวัตถุประสงค์ ไม่ตรงตามความต้องการ  ผู้เอาประกันภัยสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายัง บริษัทภายใน  15  วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท โดยบริษัทจะหักค่าใช้จ่าย ในการออกกรมธรรม์ จำนวน 500 บาท ต่อ กรมธรรม์